Uitkomsten vragenlijst initiatiefnemers

19 juli 2021

Na de bewonersbijeenkomst van 30 juni hebben de initiatiefnemers een vragenlijst beschikbaar gesteld voor mensen die niet aan de bijeenkomst konden deelnemen. In deze vragenlijst stelden ze met behulp van Mentimeter dezelfde vragen als tijdens de bewonersbijeenkomst. De antwoorden op de vragen gebruiken de initiatiefnemers bij het maken van hun conceptplannen. De vragenlijst heeft van 1 tot en met 7 juli opengestaan en is door 19 mensen ingevuld. De belangrijkste uitkomsten van de vragenlijst:

• Bij de ontwikkeling van windturbines worden de milieuaspecten (geluid, gezondheid en slagschaduw) het belangrijkste gevonden. Gevolgd door een goede landschappelijke inpassing.
• Het wordt belangrijk gevonden dat iedereen kan profiteren van de opgewekte energie van de windturbines.
• Bij het zoeken naar geschikte locaties voor de windturbines wordt de afstand tot woningen belangrijk gevonden. Ook het wegnemen van de het uitzicht op windturbines en de aandacht voor gezondheid zijn hier vaak genoemd.
• Geluidshinder, de leefomgeving van dieren en slagschaduw zijn de meest genoemde zorgen rondom de komst van windturbines.
• Mensen geven aan eerst meer informatie te willen, voordat ze een voorkeur kunnen uitspreken voor lagere of hogere windturbines.
• Inzake het omgevingsfonds geven mensen aan dat ze meer waarde hechten aan het financieren van maatregelen die verbonden zijn met de leefbaarheid dan met maatregelen die verbonden zijn aan energie.
• Meer bomen en natuur én een andere energieopslag dan de buurtaccu zijn het vaakst genoemd als opties om te profiteren van de ontwikkeling van windturbines.
• De meest mensen geven aan niet te willen investeren in een windpark.
• De mensen die de vragenlijst invulden zijn gematigd tevreden over de manier waarop ze tot nu toe betrokken zijn bij het proces rondom de ontwikkeling van de windturbines.