Terugblik bewonersbijeenkomst initiatiefnemers 30 juni

13 juli 2021

Terugblik bewonersbijeenkomst initiatiefnemers 30 juni
Op woensdagavond 30 juni vond een bijeenkomst plaats waarin omwonden hun wensen en ideeën mochten inbrengen voor de plannen van de initiatiefnemers. Die dienen zij binnenkort, vóór 30 juli, bij de gemeenten in. Om hen te helpen zo veel mogelijk informatie uit de omgeving op te halen, werd deze avond georganiseerd. De aanwezigen werden via Mentimeter in de gelegenheid gesteld te reageren op een aantal vragen en stellingen vanuit de initiatiefnemers. Er namen circa 60 geïnteresseerden deel aan de bijeenkomst. Hieronder leest u een korte samenvatting van de opbrengsten van de avond en hier kunt u de presentatie die tijdens de bijeenkomst is getoond downloaden. Aan het einde van de bijgevoegde presentatie zijn ter verduidelijking een aantal pagina’s (p. 14 t/m 21) toegevoegd die een toelichting geven op de Mentimeter vragen 5, 7 en 15.

Belangrijke thema’s
Geluid, gezondheid en slagschaduw vinden de aanwezigen belangrijke thema’s in de plannen voor de windturbines. Ook een goede landschappelijke inpassing wordt veelvuldig als wens meegegeven. Daarnaast weegt betrokkenheid bij de verdere planvorming zwaar. Uit een tweede stellingenronde blijkt dat veel deelnemers het belangrijk vinden dat iedereen straks kan meeprofiteren van de opgewekte energie van de windturbines, niet alleen de mensen die geld hebben om te beleggen.

Locatiekeuze windturbines
Jorick Amsman van Pondera licht op verzoek van de initiatiefnemers de technische voorwaarden voor de plaatsing van de windturbines toe. In het voorjaar 2020 heeft Pondera een quickscan gemaakt voor de gemeenten. De aanwezigen geven aan bij het zoeken naar geschikte locaties de afstand tot de woningen het belangrijkst te vinden. Ook horizonvervuiling en natuurbehoud zijn thema’s die veel mensen aan het hart gaan. In de plannen die de initiatiefnemers op dit moment ontwikkelen zijn zoekgebieden 2 en 6 uit de marktuitvraag afgevallen als mogelijke locaties voor de windturbines.

Hoogte windturbines
Joost van der Stappen van REScoop Limburg laat de verschillen zien tussen windturbines van 200 meter en windturbines van 250 meter hoogte. De aanwezigen geven aan behoefte te hebben aan meer informatie over de voor- en nadelen om een voorkeur uit te kunnen spreken tussen de twee getoonde hoogtes. Belangrijke aspecten bij de keuze tussen hoge of lage windturbines vinden zij vooral geluid en gezondheid. Ook uitzicht en opbrengst zouden zeker aspecten zijn om mee te laten wegen in deze keuze. (N.B. De getoonde beelden bij de gestelde Mentimeter vragen zijn fictief. De locatie van de windturbines is nog niet bepaald maar maakt onderdeel uit van de plannen die de initiatiefnemers indienen.)

Bewonersparticipatie en profijt
Christian Schildbach van STAWAG licht toe dat er twee vormen zijn van financiële participatie: 1. Omwonenden investeren zelf in de windturbines en genieten zo financieel voordeel 2. Een deel van de opbrengst wordt gereserveerd voor de omgeving, bijvoorbeeld voor sociale voorzieningen of duurzaamheidsprojecten in de regio. Het merendeel van de aanwezigen geeft de voorkeur aan een combinatie van individueel en collectief profijt. Waar het gaat over verduurzaming van de eigen woning is vooral belangstelling voor isolatie en aardgasvrij wonen. In collectief opzicht worden de opslag van energie en de aanplant van bomen en natuur genoemd als favoriete opties. Ook elektriciteitslevering aan omwonenden en andere financiële prikkels worden genoemd. Voor de besteding van gelden uit een omgevingsfonds gaat de voorkeur uit naar zaken die ten goede komen aan de leefbaarheid in het gebied. Een groot deel van de aanwezigen heeft geen interesse om te investeren in een windpark. De mensen die dat wel willen, doen dat het liefst met een laag risico en een stabiel rendement met een looptijd van 5 tot 10 jaar.

Betrokkenheid omgeving
De aanwezigen zijn gemiddeld positief over de manier waarop ze tot dusver zijn betrokken bij het proces. Heike Sittel van Statkraft licht het verschil tussen een buurtplatform en een bewonersplatform toe. Het merendeel van de aanwezigen vindt dat er naast buurtplatforms ook een algemeen bewonersplatform zou moeten komen voor alle belangstellenden in het windpark. Een groot aantal deelnemers geeft aan graag betrokken te worden in de vorm van een bewonersplatform. Ook stelt men het op prijs af en toe een (digitale) informatiebijeenkomst te kunnen bezoeken.

Vragen en meer informatie
Alle vragen die tijdens de bijeenkomst zijn gesteld via de chat, zijn doorgestuurd naar de initiatiefnemers.

Vragen of ideeën over de plannen van de initiatiefnemers kunt u mailen naar: raadpleging@cooperatie-heerlen-duurzaam.nl

Vragen over het proces kunt u mailen naar: info@windenergieparkstad.nl