Gevolgen uitspraak Raad van State

30 juli 2021

In een uitspraak van de Raad van State van 30 juni 2021, gedaan in een zaak over de uitbreiding van Windpark Delfzijl Zuid, oordeelt de Raad van State dat de regels voor windturbines in het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Activiteitenregeling milieubeheer buiten toepassing moeten worden gelaten. Voor deze rijksregels is namelijk niet de juiste procedure gevolgd. De rijksregels zijn wel gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek naar de milieugevolgen. Maar volgens een Europese richtlijn had een plan-milieueffectrapport (plan-MER) moeten worden gemaakt.

Dit betekent dat voor windturbineparken de rijksregels niet meer kunnen worden toegepast, totdat een milieueffectrapport is gemaakt. De verwachting is dat dit 1,5 tot 2 jaar duurt. Plannen voor windparken hoeven niet te wachten op deze beoordeling. Overheden zullen tot die tijd voor nieuwe windturbineparken zelf moeten afwegen welk milieubeschermingsniveau zij aanvaardbaar vinden. De beoordeling van een plan, en het daarop gebaseerde besluit, moeten worden voorzien van een actuele, deugdelijke, op zichzelf staande en op de aan de orde zijnde situatie toegesneden motivering.

Voor windenergie in Parkstad Zuid loopt op dit moment een marktconsultatie om een geschikte partij te vinden voor de ontwikkeling van windenergie. Daarna volgt de fase van het voorbereiden van de vergunningaanvraag. In die fase moet gekeken worden of de rijksregels al weer kunnen worden toegepast of de gemeente zelf een milieubeschermingsniveau zal vaststellen.

Voor meer informatie: https://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/uitspraak-raad-state/gevolgen-raad-state-uitspraak-windturbineparken/uitspraak-raad-state/