Drie projectplannen ingediend

3 augustus 2021

De initiatiefnemers hebben de afgelopen tijd gewerkt aan hun projectplannen om te komen tot de realisatie van 4 tot 8 windmolens in Parkstad-Zuid. Ze hadden tot 30 juli de tijd om een projectplan in te dienen. Drie initiatiefnemers hebben een projectplan ingediend: STAWAG, Statkraft en de coöperaties Windunie, Heerlen Duurzaam en De Omslag in samenwerking met REScoop. Initiatiefnemer ReReSol heeft zich teruggetrokken en geen plan ingediend.

Deskundigenpanel aan de slag

Een onafhankelijk deskundigenpanel toetst de plannen aan de uitgangspunten die eerder door de gemeenteraden zijn vastgesteld en geeft hierover advies aan de gemeenten. Graag verwijzen we voor deze randvoorwaarden het volgende document: https://www.windenergieparkstad.nl/wp-content/uploads/SIMPELVELD-Raadsvoorstel-en-besluit-Windenergie-Parkstad-Zuid-12-2020-1.pdf (pagina’s 66 t/m 68). In het najaar vindt er een informatiebijeenkomst plaats waarin geïnteresseerden worden bijgepraat. Aan het einde van het jaar nemen de gemeenteraden van Heerlen, Kerkrade en Simpelveld een besluit over de ingediende plannen.