Beoordeling en advies deskundigenpanel

11 oktober 2021

Eind juli 2021 hebben drie initiatiefnemers (in willekeurige volgorde: 1. STAWAG, 3. Statkraft, 3. Coöperaties Windunie / Heerlen Duurzaam / De Omslag in samenwerking met REScoop) een projectplan voor windenergie in Parkstad-Zuid ingediend. Onlangs heeft een onafhankelijk deskundigenpanel de plannen beoordeeld en een advies uitgebracht.

Beoordeling en advies deskundigenpanel
Een onafhankelijk deskundigenpanel heeft de plannen getoetst aan de uitgangspunten die eerder door de gemeenteraden zijn vastgesteld. Ze hebben twee van de drie initiatiefnemers gelijkwaardig hoog beoordeeld op het gebied van ‘ruimtelijke inpassing’, ‘omgevingsparticipatie’ en ‘financiën’. Een derde initiatiefnemer is minder hoog beoordeeld. Het onafhankelijk deskundigenpanel heeft als gevolg van de uitkomst van de beoordeling het volgende advies meegegeven: verzoek de twee gelijkwaardig scorende initiatiefnemers om mogelijkheden tot samenwerking te verkennen.

Verkenning samenwerking
De drie gemeenten hebben de twee hoogst scorende initiatiefnemers verzocht om een samenwerking te onderzoeken en medio november 2021 tot een gemeenschappelijk plan te komen. Indien samenwerking tussen de beide initiatiefnemers met een gelijkwaardige score in deze of enige andere fase van Windenergie Parkstad-Zuid niet tot de opties blijkt te behoren, heeft dit tot gevolg dat slechts één initiatiefnemer tot uitvoerende initiatiefnemer wordt aangewezen. De drie gemeenten zullen zich daarbij wederom op het advies van het onafhankelijk deskundigenpanel baseren.

Raadsbesluit
Afhankelijk van de uitkomsten van de gesprekken tussen beide gelijkwaardig scorende initiatiefnemers, werken de colleges een raadsvoorstel uit dat in december 2021/ januari 2022 aan de drie gemeenteraden wordt voorgelegd. De drie gemeenteraden bepalen dan of, en zo ja welk initiatief/plan doorgaat naar fase 3 (vergunning).

Informatiebijeenkomst
Zodra er meer bekend is over het plan dat aan de raden wordt voorgelegd, informeren de drie gemeenten inwoners graag weer over de voortgang van het project. De inschrijfmogelijkheid hiervoor volgt t.z.t. op deze website en via de nieuws update (klik hier om u in te schrijven voor de nieuwsupdate of stuur een e-mail naar info@windenergieparkstad.nl met als onderwerp ‘aanmelden update’).